Reglement

Een kopie van het notarieel dd. 24 juni 1992 vastgestelde reglement van de Stichting TIG kan worden verkregen door overmaking van € 10 op:
Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde te Harderwijk

Rekeningnummer NL96 INGB 0000 0120 66,

met duidelijke vermelding van het adres waarheen de kopie moet worden gezonden.