Tarieven

Het TIG biedt een papieren jaarabonnement van vier uitgaven per jaar voor € 60,-
Een digitaal-lezen jaarabonnement op TIG kost € 35,- per jaar. Via uw account leest u het tijdschrift digitaal op de website.
Een losse papieren uitgave (meest recente nummer) kost € 14,50 incl. verzendkosten.
De kosten van een oudere uitgave zijn € 12,50 incl. verzendkosten.
Een bundel-aankoop van het tijdschrift op papier (kunnen diverse nummers zijn): € 10,- per uitgave (incl. verzendkosten).
Aankoop van meer dan tien papieren exemplaren van één uitgave: prijs in overleg via admin@tigweb.nl
Prijzen van digitale pdf’s (complete uitgave als pdf):
€ 10,- per losse pdf van het meest recente tijdschrift
€ 7,50 per losse pdf bij oudere uitgaven van het tijdschrift
Per digitaal artikel (als pdf): € 2,50
 

Reductiemogelijkheden

Studentenkorting: studenten kunnen korting krijgen door een kopie van hun studentenpas mee te sturen met de abonnee aanvraag.
Groepskorting: Wanneer meerdere abonnementen (minimaal 10) tegelijk afgesloten worden, kunt u groepskorting krijgen. Stuur een mail naar admin@tigweb.nl

Bedenktijd

De bedenktijd van veertien dagen geldt niet voor producten die binnen de bedenktermijn kunnen bederven, losse kranten en tijdschriften, audio- en video opnamen.

 

Als u de website van Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde bezoekt, gelden onze gebruiksvoorwaarden. Wat dit betekent leest u hier.

Gebruiksvoorwaarden

Publicatiedatum: 1 augustus 2022

Toepasselijkheid
Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (hierna: ‘TIG’) is sinds haar ontstaan in 1984 een tijdschrift waarin de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van integrale geneeskunde centraal staan. Het wil een podium zijn voor wetenschappers, behandelaren en andere geïnteresseerden.

Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde is gevestigd aan de Deurloostraat 129 hs, 1078 HX in Amsterdam.

Elk bezoek aan de website van TIG en het gebruik van het TIG account zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Gebruiksvoorwaarden’).

Door uw bezoek aan de website stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Bij het aanmaken van een TIG account gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. TIG kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij gepubliceerd worden. De publicatiedatum van de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden vindt u bovenaan deze pagina. Wij adviseren u daarom regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren. 

Aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die TIG aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd niet volledig, juist of actueel is. De op of via deze website aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. TIG garandeert niet dat de website te allen tijde ononderbroken beschikbaar is. TIG behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de websites te optimaliseren of aan te passen. TIG sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen bezoeken.

De toegang tot en het gebruik van onze website
U heeft het recht om onze website voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven of het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. U mag de normale werking van onze website niet hinderen en dient volgende gedragsregels na te leven op onze website:

 1. Geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van TIG of van de auteurs, in ruime zin, die werken op onze website plaatsen;
 2. Niet het gebruik door andere bezoekers van onze website hinderen;
 3. Geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze website;
 4. De beveiliging van onze website niet ontwijken of hinderen;
 5. Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze website, zoals o.m. robots of spiders. Voor zoekmachines geldt dat deze zich dienen te houden aan het robot.txt protocol;
 6. Voor (delen van) de website waarvoor een TIG account nodig is, de regels naleven met betrekking tot “TIG account” en “Gedragsregels bij plaatsen content” hieronder.

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behoudt TIG zich het recht voor om u de toegang tot onze website te weigeren.

Links naar andere websites
Onze website bevat links naar websites van derden. Dit betekent niet dat TIG deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft TIG enige garantie met betrekking tot de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. TIG is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten
De rechten van TIG en het bijbehorende logo, berusten uitsluitend bij TIG.  TIG behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, databank- en naburige rechten) met betrekking tot de inhoud en de opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) van de website en digitale uitgaven van TIG berusten uitsluitend bij TIG en/of haar licentiegevers en worden door hen eveneens uitdrukkelijk voorbehouden. Deze inhoud en opmaak zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TIG is het onder meer niet toegestaan de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het persoonlijke, niet commerciële, gebruik. Het maken van reproducties ten behoeve van tekst- en datamining met gebruik van software (of enig ander geautomatiseerd systeem) (“screen scraping”) of anderszins – is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het maken van reproducties door onderzoeksorganisaties en cultureel erfgoedinstellingen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 15n Auteurswet.

TIG heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van TIG, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

TIG account
Indien u een TIG account aanmaakt op onze website, stemt u er uitdrukkelijk mee in om:

 1. correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij het aanmaken van het TIG account, en
 2. deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

U ontvangt na het aanmaken van een TIG account een bevestigingsmail. Uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Als u het vermoeden heeft dat uw inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, dan ben u verplicht om TIG hier per direct van op de hoogte te stellen via admin@tigweb.nl.

Met het TIG account kunt u inloggen op het online-lezen gedeelte van de website van TIG.

TIG heeft te allen tijde het recht een TIG account tijdelijk of permanent te blokkeren, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van TIG in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

Gedragsregels bij plaatsen content
Indien u een TIG account hebt aangemaakt en/of de betreffende website de mogelijkheid biedt om content te plaatsen (zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op lezersfora etc.) dan zijn de volgende gedragsregels van toepassing:

 • Wees beleefd
 • Maak u bekend
 • Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen
 • Geef argumenten voor uw mening
 • Schrijf een reactie in begrijpelijk, beschaafd en goed Nederlands
 • Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen
 • Discrimineer en kwets niet, zet niet aan tot haat of geweld
 • Maak u niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.)
 • Plaats geen reclame uiting
 • Plaats geen persoonsgegevens van derden
 • Maak geen inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van anderen
 • Plaats geen links naar onrechtmatige publicaties c.q. illegale zaken (software, muziek enz.)
 • Als u een link plaatst in uw reactie, leg dan uit waarom de link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.

TIG sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste reactie of content uit. U bent zelf aansprakelijk en vrijwaart TIG voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houdt met de door u geplaatste reacties en content. TIG behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen, deze volledig te verwijderen, dan wel deze te weigeren.

Door plaatsing van enige content op onze website geeft u TIG een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien u geen rechthebbende bent van de geplaatste content dient u toestemming te hebben van de rechthebbende voordat u tot plaatsing overgaat en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient u bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van de geportretteerde(n).

Privacy
Het privacystatement van TIG is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website van TIG en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden. Klik hier om naar het privacy statement te gaan.

Slotbepaling
Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van TIG account samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan (de samenstelling van) de inhoud van het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde, kan de Stichting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan. Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde sluit dan ook haar aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de (on)bereikbaarheid daarvan.
Beweringen en meningen, geuit in mededelingen en artikelen, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde. Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die daar mogelijk uit voortvloeit.
Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De volgende betaalmethoden zijn mogelijk:

iDeal mollie unnamed

Komt u er niet uit?

Onze klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om uw voorkeuren op te slaan en om inzicht te verkrijgen in bezoekersgedrag. Onder ‘Cookievoorkeuren’ kunt u uw voorkeuren opslaan. Door op ‘Alle cookies accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.